ریاست موسسه

دکترمجید مزینانی
تلفن: 35230690-101
ایمیل:
وب سایت


رئیس دانشگاه بالاترین مقام اجرائی در دانشگاه می باشد که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این سمت منصوب می گردد. بخش های اداری و اجرائی دانشگاه زیر نظر ریاست دانشگاه ، سه معاون و دو مشاور ارشد او عمل می نمایند.