لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته - رشته مهندسی عمران

لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی در پايان نيمسال دوم 98-97

 

رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ورودي 1394
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9412160022 چاچی هیلا مهندسی عمران کارشناسی 0 16 16 18.94 نمی شود
2 9412160132 رئوفی جیرسرائی علیرضا مهندسی عمران کارشناسی 0 18 18 18.06 نمی شود
3 9412160020 جعفرنژاد جلیل مهندسی عمران کارشناسی 23 20 20 17.32 می شود

 

رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ورودي 1395
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9512160087 نوری رضا مهندسی عمران کارشناسی 10 24 24 19.22 می شود
2 9512160011 امیرریاحی مبینا مهندسی عمران کارشناسی 21 23 23 18.4 می شود
3 9512160190 کوثری سیدمحمدحسین مهندسی عمران کارشناسی 19 19 19 18.01 می شود

 

رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ورودي 1396
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9612640061 احمدی رمضان مهندسی عمران کارشناسی 20 17 14 16.44 نمی شود
2 9612640075 خراسانی علیرضا مهندسی عمران کارشناسی 20 20 17 16.15 نمی شود
3 9612640010 صارم بافنده مطهره مهندسی عمران کارشناسی 20 20 17 16.03 نمی شود

 

رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ورودي 1397
ردیف شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع واحد های ترم جاری تعداد واحد اخذ شده تعداد واحد پذیرفته شده معدل نیمسال تحصیلی شامل تخفيف شهريه ثابت
1 9722640012 عبدالهی مهدی مهندسی عمران کارشناسی 13 19 13 18.96 نمی شود
2 9712640008 ناطقی قربان مهندسی عمران کارشناسی 17 21 21 18.95 می شود
3 9712640060 نورالهی امیرعلی مهندسی عمران کارشناسی 0 16 16 18.38 نمی شود