لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

اطلاعیه امتحانات لغو شده در ساعت 8 روز اول امتحانات

تمامی امتحاناتی که در روز اول و در ساعت 8 صبح لغو گردیدند
 به روز پانزدهم امتحانات مورخ 98/11/08 ساعت 8 موکول گردید