قابل توجه دانشجویان راه ارتباط با اساتید به جهت طرح سوال از متن تدریس

دانشجویان در صورت داشتن هرگونه سوال درسی میتوانند از طریق آدرس های که در اطلاعیه می باشد با استاد ارتباط برقرار نمایند؛
 

گروه کامپیوتر ، برق و مهندسی پزشکی

 گروه معماری ، شهرسازی ، طراحی صنعتی،مدیریت ساخت و ارشد

گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی 

گروه عمران و مدیریت پروژه

گروه علوم پایه

گروه معارف