لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...

جهت مشاهده لیست کلاس های غیر حضوری

هفته سوم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/01/10  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/01/11  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/01/12  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/01/13  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/01/14  کلیک نمایید 

 

sadوضعیت کلاسهای کنسلی هفته سوم آموزشیsad

 

هفته چهارم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/01/16  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/01/17  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/01/18  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/01/19  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/01/20  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/01/21  کلیک نمایید 

 

 

sadوضعیت کلاسهای کنسلی هفته چهارم آموزشیsad

 

هفته پنجم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/01/23  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/01/24  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/01/25  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/01/26  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/01/27  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/01/28  کلیک نمایید 

 

 

sadوضعیت کلاسهای کنسلی هفته پنجم آموزشیsad

 

هفته ششم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/01/30  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/01/31  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/02/01  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/02/02  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/02/03  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/02/04  کلیک نمایید 

 

 

هفته هفتم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/02/06  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/02/07  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/02/08  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/02/09  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/02/10  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/02/11  کلیک نمایید 

 

 

هفته هشتم آموزشی

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/02/13  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/02/14  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/02/15  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/02/16  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/02/17  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/02/18  کلیک نمایید 

 

هفته نهم آموزشی

 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/02/20  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/02/21  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/02/22  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/02/23  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/02/24  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز پنجشنبه   99/02/25  کلیک نمایید 

 

هفته دهم آموزشی

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/02/27  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/02/28  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/02/29  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/02/30  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/02/31  کلیک نمایید 

 

هفته یازدهم آموزشی

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/03/03  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/03/06  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز چهارشنبه   99/03/07  کلیک نمایید 

 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز شنبه   99/03/10  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز یکشنبه   99/03/11  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز دوشنبه   99/03/12  کلیک نمایید 

جهت مشاهده  لیست کلاس های غیر حضوری روز سه شنبه   99/03/13  کلیک نمایید