الکترونیک – برق صنعتی - کاردانی فنی حرفه ای

نام رشته: الکترونیک برق صنعتی -  کاردانی فنی حرفه ای

نوع فعالیت :کاروان و مسول تاسیسات سیستم های الکتریکی

دورنماو بازار کار:تعمیرو بهینه سازی تجهیزات الکتریکی و الکترونیک طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیک

دروس که تدریس میشود:تحلیل و الکتریک ایمنی دربرق  - مکانیک کاربردی الکترونیک عمومی الکترونیک صنعتی هیدرولیک سینماتیک ماهیت الکتریکی سه فاز مبانی سیستم قدرت آزمایشگاه دیجیتال اصول سرپرست

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:در این مقطع امکان آزمون نظام مهندسی نیست ولی جهت ازمون نظام مهندسی در مقطع کاردانی دروس ایمنی برق هیدرولیک وسینماتیک الکترونیک صنعتی توصیه می گردد.

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته :

 آزمایشگاه ماهیت Protel  - proteas – PSPICE- MATLAB نرم افزار و سایت کامپیوتر جهت آموزش نرم افزار

1و2 کارگاه مدارفرمان آزمایشگاه تاسیسات آزمایشگاه دیجیتال آز الکترونیک عمومی

تعداد استادها آزمایشگاه ها و کارگاه ها و..:

11 استاد دانشجوی دکترا و 9 استاد کارشناسی ارشد برق قدرت و برق الکترونیک آزمایشگاه ماشین 1 و 2 کارگاه مدار فرمان کارگاه سیم پیچی1 و کارگاه سیم پیچی 2

توضیح وخلاصه ای در مورد رشته:

با توجه آشنایی دانشجویان این رشته در مقطع کاردانی با تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی امکان راه اندازی و ساخت و طراحی سیستم های هوشمند جهت خدمات الکتریکی و الکترونیکی در سازمانها نهادهای دولتی کارخانجات صنعتی مهیا می‌باشد.