مهندسی عمران گرایش محیط زیست- کارشناسی ارشد

نام رشته: مهندسی عمران گرایش محیط زیست- کارشناسی ارشد

نوع فعالیت: فعالیت در .... شرکتهای مهندس مشاور و یا سازمانهای دولتی و نیمه دولتی به عنوان کارشناسی محیط زیست

دور نما و بازار کار: با توجه به مشکلات زیست محیطی و .... موجود و لزوم حفاظت محیط زیست ...................

دروس که تدریس می شود: مطابق چارت

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

سایت کامپیوتر و امکانات تدریس از راه دور

تعداد استاد ها , آزمایشگاه, کارگاه ها و....:

توضیح و خلاصه ای در مورد رشته: