مهندسی عمران گرایش آب و سازمانهای هیدرولیکی – کارشناسی ارشد

نام رشته: مهندسی عمران گرایش آب و سازمانهای هیدرولیکی کارشناسی ارشد

نوع فعالیت: طراحی و اجرای

دور نما و بازار کار:

دروس که تدریس می شود: مطابق چارت

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:سایت کامپیوتر و امکانات تدریس از راه دور

تعداد استاد ها , آزمایشگاه, کارگاه ها و....:

توضیح و خلاصه ای در مورد رشته: