مدیریت ساخت – کارشناسی ارشد

نام رشته: مدیریت ساخت کارشناسی ارشد

نوع فعالیت: فعالیت در مدیریت کلیه پروژه های عمرانی

دور نما و بازار کار: با توجه به رو به رشد بودن فعالیت های عمرانی, مدیریت

دروس که تدریس می شود: مطابق چارت

برای نظام مهندسی کدام دروس مهمتر امکان اخذ امضا در کدام رشته فراهم است:

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موسسه در اجرای رشته:

سایت کارشناسی ارشد, امکانات تدریس از راه دور

تعداد استاد ها , آزمایشگاه, کارگاه ها و....:

توضیح و خلاصه ای در مورد رشته: