معاونت اداری و مالی

دکتر ابراهیم علامتیان
تلفن: 35230690-129
ایمیل:
وب سایت


این معاونت کلیه امور اداری و مالی را تحت نظر دارد. مصوبات مالی هیات امنای دانشگاه که توسط رئیس دانشگاه به وی ابلاغ شده است را اجرا نموده و گزارش های مربوطه را به ریاست دانشگاه ارائه می نماید.
این معاونت اطلاعات لازم را بطور مرتب برای پیش بینی بودجه سال بعد جمع آوری می کند و بر عملکرد سایر بخش ها در قالب بودجه های مصوب نظارت کرده و گزارش های آنرا به ریاست دانشگاه ارائه می نماید.
همچنین این معاونت بر عملکرد کلیه کارکنان و حضور و غیاب ایشان نظارت دارد.