معاونت دانشجویی و فرهنگی

مصطفی رجائی پور
تلفن: 35230690-128
ایمیل:
وب سایت


معاونت دانشجويي و فرهنگی موسسه آموزش عالی خاوران يكي از محوري ترين و حساس ترين معاونت هاي موسسه مي باشد كه عهده دار سياست گذاري، برنامه ريزي و ارائه خدمات رفاهي و متصدي فعاليتهاي مختلف فوق برنامه، تربيت بدني و تغذيه مي باشد.

محورهای راهبردی و اولویت دار فعالیتهای این معاونت به شرح زیر است:
- ارتباط و تعامل بیشتر با دانشجویان از طریق بازدیدهای مستمر از خوابگاهها و غذاخوری های دانشجویی
- اصلاح الگوی مصرف در شیوه، روش و رویه های موجود خدمات دانشجویی
- توسعه و تاسیس و اداره خوابگاه های غیر دولتی(خود گردان و ...) برای اسکان دانشجویان