ارائه کارت واکسن در پورتال دانشجویی

 

مراحل ارائه کارت واکسن در پورتال دانشجویی:
الف) مراجعه به لینک https://vcr.salamat.gov.ir/fa  و دریافت کارت واکسن بصورت پی دی اف  یا اسکرین شات 
ب) مراجعه به پورتال دانشجویی : stu.khi.ac.ir
ج) انتخاب گزینه درخواست های آموزشی و انجام مراحل مطابق تصویر فوق
❌ دانشجویان میبایست حداکثر تا تاریخ 30 آذر ماه نسبت به آپلود کارت واکسن خود اقدام نمایند در غیر اینصورت پورتال دانشجویان راکد و امکان شرکت در امتحانات پایان ترم را نخواهند داشت. همچنین دانشجویانی که فقط یک دوز از واکسن را تزریق نموده اند هم میتوانند با مراجعه به لینک فوق نسبت به دریافت کارت واکسن اقدام نمایند.
مراحل ارائه کارت واکسن در پورتال دانشجویی:
الف) مراجعه به لینک https://vcr.salamat.gov.ir/fa  و دریافت کارت واکسن بصورت پی دی اف  یا اسکرین شات 
ب) مراجعه به پورتال دانشجویی : stu.khi.ac.ir
ج) انتخاب گزینه درخواست های آموزشی و انجام مراحل مطابق تصویر فوق
❌ دانشجویان میبایست حداکثر تا تاریخ 30 آذر ماه نسبت به آپلود کارت واکسن خود اقدام نمایند در غیر اینصورت پورتال دانشجویان راکد و امکان شرکت در امتحانات پایان ترم را نخواهند داشت. همچنین دانشجویانی که فقط یک دوز از واکسن را تزریق نموده اند هم میتوانند با مراجعه به لینک فوق نسبت به دریافت کارت واکسن اقدام نمایند.